Shopping Cart

Doprava po ČR zdarma.

TPD/CLP Soulad s normami

Odvětví e-cigaret nyní vstupuje do nové,profesionální éry. Nová nařízení kladou na výrobce e-cigaret a e-liquidů přísné požadavky. Ti,kteří nebudou schopni tato striktní omezení týkající se složení produktů,balení a propagace dodržovat,budou nuceni výroby e cigaret a náhradních náplní zanechat. Ritchy Group je jedním z klíčových hráčů v odvětví e-cigaret, a proto má na dodržování všech nařízení pro jednotlivé státy specializovaný Compliance tým.

Od 20. listopadu 2016 dodává Ritchy Group na všechny trhy v EU produkty vyhovující TPC/CLP. Ritchy Group zajišťuje včasnou notifikaci svých produktů podle platných nařízení a plně podporuje své obchodní partnery během přechodného období.

4 pilíře našeho systému compliance

Monitoring nejnovějších a připravovaných nařízení na všech trzích prostřednictvím:​

Výzkum,vývoj a kvalita /
Správa produktů:

Systém,který zajišťuje včasné notifikování produktů v každé zemi skrze:

Risk management /
Benchmarking:

Regulace e-cigaret v Evropě

Existuje mnoho zákonů a nařízení,které ovlivňují evropský trh s e-cigaretami. Některé pocházejí přímo z institucí EU a mají dopad na všechny členské státy. Ostatní platí na národní úrovni a jejich dopad je omezen na jednotlivé země. Klíčové poselství všech předpisů je,že na trhu by měly být k dispozici pouze bezpečné výrobky.
Dvě zásadní nařízení pro elektronické cigarety napříč celou EU jsou:

Směrnice o tabákových výrobcích (TPD)

Směrnice o tabákových výrobcích Evropské unie (TPD) vstoupila v platnost 20. května 2016. Platí pro všechny členské země Evropské unie. Výrobci a dovozci musí dodržet podrobný seznam různých požadavků v každé zemi,což zvyšuje náklady na podnikání.

Našim cílem je mít naše produkty v souladu se všemi požadavky. Z tohoto důvodu neustále monitorujeme a ověřujeme jak směrnici TPD přejaly a modifikovaly jednotlivé členské státy EU. Klíčové termíny vycházející z TPD:

Přechodné ustanovení umožňuje prodej nevyhovujících prodej produktů,které nesplňují požadavky směrnice TPD,vyrobených nebo uvedených na trh před 20. listopadem 2016 do 20. května 2017.

Co směrnice TPD reguluje?

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/40/EU o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby,obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků

Klasifikace, označování a balení

Tato evropská legislativa o harmonizované klasifikaci a označování látek a směsí vstoupila v platnost v lednu 2009. Stanoví přesné varovné bezpečnostní fráze a výstražné symboly,kterými musí být potenciálně škodlivé spotřební chemikálie označeny. Stanoví také seznam klasifikací a označení látek,který musí výrobci e-liquidů dodržet.

Od 4. května 2017 mění nařízení Komise (EU) 2017/776 právní předpisy CLP. Mění pravidla pro klasifikaci a označování elektronických kapalin a klasifikaci nebezpečnosti nikotinu. U orální toxicity je nová klasifikace nebezpečnosti přísnější než dříve, u dermální toxicity podle nejnovějšího vědeckého výzkumu mírnější.

Na základě celkové klasifikace našich směsí pro všechny kapaliny obsahující nikotin v našem portfoliu (3, 6, 12,18 mg) bude označení opatřeno vykřičníkem ve znamení červeného čtverce spolu s příslušnými prohlášeními o riziku a bezpečnosti. Soulad s novými harmonizovanými klasifikacemi není vyžadován okamžitě a přechodné období do prosince 2018 umožňuje vyprodání stávajících zásob.

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

Jak Ritchy splňuje požadavky TPD?

Compliance produktu

Na základě analýzy právního rámce a jeho praktické implementace v každé zemi se ujišťujeme,že výrobky dodávané na tento trh,splňují veškeré požadavky a jsou v plném souladu s legislativou

Koncentrace nikotinu v e-liquidu je omezena na 20 mg/ml (2 %)

Objem nádržek / clearomizéry / předplněné cartridge nesmí přesáhnout 2 ml kapaliny

Objem lahviček pro e-liquidy nesmí přesáhnout 10ml

Výrobky (včetně zařízení a lahviček) musí být zabezpečeny proti manipulaci ze strany dětí a musí být odolné proti poškození

Lahvičky mají pevně připojenou trysku s délkou nejméně 9 mm

Objem nádržek / clearomizéry / předplněné cartridge nesmí přesáhnout 2 ml kapaliny

TPD předepisuje,že kapalina obsahující nikotin nesmí obsahovat žádnou z následujících látek:

Bezpečnost e-liquidu

Prostřednictvím úzké spolupráce našeho vývojářského,designérského a právního oddělení a skrze důkladné testovací a ověřovacími protokoly zajišťujeme,že naše přípravky jsou bezpečné a neobsahují žádné látky zakázané nařízením TPD.

Obal produktu v rámci TPD compliance

Klademe velký důraz na balení a informace na něm. Kontrolujeme,zda máme na každém balení všechny informace v souladu s požadavky lokálních autorit.

TPD stanovuje řadu požadavků,které ovlivňují označování a balení e-cigaret,včetně povinnosti zahrnout na všech vnitřních baleních a jakýchkoliv vnějších baleních e-cigaret zdravotní varování. Náhradní náplně musí na obalech obsahovat pokyny k doplňování,včetně nákresů.

Zdravotní varování se musí nacházet na 2 největších plochách jednotkového balení a jakémkoli vnějším balení a pokrývat více než >30 % povrchu jednotkového balení

Pokyny k použití a skladování výrobku.

Údaj o obsahu nikotinu.

Pokyny k použití a skladování výrobku.

Notifikace v rámci TPD

TPD ukládá povinnost poskytnout podrobné informace příslušným orgánům každého členského státu. Žádný výrobek nesmí být uveden na trh,pokud nebyl pro daný trh notifikován. Žádný výrobek nesmí být uveden na trh,pokud nebyl pro daný trh notifikován.

Často kladené otázky

Ne,všechna oznámení odesílá Ritchy prostřednictvím společné elektronické brány EU-CEG.

Podali jsme oznámení produktů na všech trzích,kde působíme. Počet produktů oznámených v každé zemi se liší v závislosti na naší strategii řízení produktového portfolia. Konkrétní informace,které produkty byly oznámeny ve vaší zemi,získáte od místního manažera prodeje Ritchy.

Ritchy nese plnou odpovědnost za shodu s předpisy,kvalitu a bezpečnost našich výrobků.

Ano,můžeme vám poskytnout potvrzení uvádějící,že všechny výrobky,které dodáváme,jsou ve shodě s TPD a jsou na trhu notifikované. Pamatujte však,že některé země stále nemají legislativu Evropské Unie 100% ukotvenou v legislativě lokální,a proto se požadavky mohou průběžně měnit.

Ano,můžeme vám poskytnout potvrzení uvádějící,že všechny výrobky,které dodáváme,jsou ve shodě s TPD a jsou na trhu notifikované. Pamatujte však,že některé země stále nemají legislativu Evropské Unie 100% ukotvenou v legislativě lokální,a proto se požadavky mohou průběžně měnit.

Ano,naše e-cigarety jsou plně ve shodě s TPD. Kde to státy EU vyžadují,přikládáme leták s požadovanými informacemi a zdravotním varováním.

Chcete se dozvědět více informací relevantních Vaši zemi?

Vítejte v Ritchy

Ověření věku

Určeno pro prodej dospělým od 18 let. Pokud ve státě, kde žijete, nemůžete legálně nakupovat tabákové výrobky, nevstupujte na tyto stránky.